Encyclopedie

De hoogte van de invoerrechten is ook afhankelijk van de douanewaarde. De douanewaarde is hoofdzakelijk gebaseerd op de factuurwaarde. Ook hiermee kan worden gefraudeerd. De koper en verkoper van een goed zullen precies weten wat betaald...... Lees meer

Een oud gezegde luidt als volgt: Er zijn twee dingen zeker in het leven: de dood en belastingen! Tot die tweede categorie behoort de douane. Er zal altijd douane zijn. Kijk naar onderstaande animatie, waarin wordt uitgelegd waarom er ...... Lees meer

Toen er nog geen Europese Unie was in Europa had elk land zijn eigen invoerrechten en bijbehorende regels. Dit werd na Wereldoorlog II gezien als een mogelijke bron van nieuwe conflicten tussen landen. Om nieuwe oorlogen te voorkomen ...... Lees meer

Bij uw in- of uitvoerzendingen moet een douaneaangifte gemaakt worden. U wilt dit niet zelf doen en kiest dus voor een gespecialiseerde (douane-)expediteur die u de aangifte laat maken. Als gespecialiseerde douane-expediteur maakt Maco meer dan ...... Lees meer

Douaneaangiftes zijn belastingaangiftes. Een douanedienstverlener speelt daarnaast zelf een rol in de aansprakelijkheid voor de aangifte. Tenslotte speelt hij ook een rol in het heffen en afdragen van de belastingen. Het is dus heel...... Lees meer

Op deze pagina kunt diverse formulieren bekijken zoals die in de praktijk worden gebruikt. U kunt zich dan een betere voorstelling maken van hoe douanedocumenten en meldingen er uit zien. Sommige formulieren zijn slechts een afdruk van ...... Lees meer

Het Europese BTW-systeem is fraudegevoelig. Zo gaan enorme BTW-stromen tussen landen, die op administratieve wijze worden verrekend. Slimme criminelen profiteren hiervan door een carrousel fraude met BTW op te zetten. Er ...... Lees meer

De van oudsher meest bekende vorm van fraude met invoerrechten is smokkel. Maar in de tegenwoordige tijd, waarin ondernemingen zeer transparant zijn, uitvoerige administraties voeren en veel personen bij een transactie betrokken zijn, komt ...... Lees meer

Aanleiding pre-arrival & pre-departure informatie   Bij de taken van de douane wordt, naast het innen van belastingen, de nadruk steeds meer gelegd op veiligheid, want het is de douane die beschikt over alle gegevens van ...... Lees meer

In de voorbije decennia zijn er in grote lijnen drie belangrijke ontwikkelingen in de douanewereld geweest: Het opheffen van de Europese binnengrenzen De automatisering van douane aangiftes ​De verlegging van ...... Lees meer

In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe de douane werkt. De douane bewaakt de buitengrens van de Europese Unie. Ze moet alle goederen die deze grens passeren controleren. Alle goederen die de grens passeren worden ...... Lees meer

Noot: onderstaande informatie heeft betrekking op het oude douanewetboek CDW. Per 1 mei 2016 is het nieuwe Douane Wetboek van de Unie (DWU, in het Engels Union Customs Code UCC) van kracht. Maco informeert u over alle veranderingen. De ...... Lees meer

De 'elevator pitch' van een declarant is: 'Ik maak paspoorten voor goederen'. Er zijn inderdaad veel parallellen tussen het grensverkeer van goederen en van personen. Beiden, mensen en goederen, moeten zich legitimeren alvorens de dienst ...... Lees meer

Hieronder vindt u een voorlopige tekst over dit onderwerp. In de loop van de komende jaren wordt het 'Automated Import System' geïmplementeerd. Dit project bestaat uit 2 onderdelen. Niet-fiscale controle op goederen die de EU ...... Lees meer

Recht van naheffing   De douane heeft het recht tot 3 jaar na de aangifte ten invoer nog een naheffing op te leggen. Ze heeft deze bevoegdheid nodig omdat ten tijde van de invoer niet alle aangiftes uitputtend kunnen worden ...... Lees meer

Daar waar belasting geheven wordt, zijn er altijd mensen die geen belasting willen betalen. Dat is ook het geval bij invoerrechten, BTW, accijnzen, landbouwheffingen enz. Hoe hoger de belasting, hoe interessanter het wordt om de ...... Lees meer

EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification. Elke onderneming die zaken doet met de douane krijgt een EORI-nummer. Dit nummer is een variant van het huidige BTW-nummer. Aan de hand van het EORI-nummer weet de douane in de ...... Lees meer

Douane-expediteur ​ Een douane-expediteur is eigenlijk een belastingadviseur inzake in- en uitvoer van goederen. De in- en uitvoeraangiftes die Maco voor haar opdrachtgevers maakt zijn feitelijk belastingaangiftes. Om die voor een ...... Lees meer

Aangiftes maken ​ In principe kan iedereen die de beschikking heeft over de goederen aangiftes maken.  Vroeger kon een chauffeur die zich met goederen bij een douanekantoor meldde en zelf met pen een uitvoeraangifte invulde de ...... Lees meer

Producten zoals groente, fruit en planten moeten, net als vlees en vis, gekeurd worden. Bij een PD (plantenkundige dienst) aangifte zijn twee keuringsdiensten betrokken, afhankelijk van het te keuren product: het Kwaliteits Controle Bureau ...... Lees meer

Op het gebied van de douane-expeditie en de vertegenwoordiging bij douane-aangiftes veranderen er als gevolg van de invoering van het Douane Wetboek van de Unie (DWU) de volgende zaken. Vertegenwoordiging en optreden als ...... Lees meer

Op het gebied van tariefinlichtingen en oorsprong zijn in het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) de volgende zaken veranderd: Tariefinlichting Bindende tariefinlichting (BTI) ook bindend voor de houder Onder DWU geldt: ...... Lees meer

Op het gebied van Actieve Veredeling en vergelijkbare regelingen zijn per 1 mei 2016 als gevolg van de invoering van het DWU (UCC) de volgende zaken veranderd: De regelingen Actieve Veredeling schorsing (AV/S), Actieve Veredeling ...... Lees meer

Op het gebied van douane-entrepots zijn de belangrijkste veranderingen sinds de invoering van het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) per 1 mei 2016 als volgt: Douane-entrepots B, C, D en E en het vrije entrepot vervallen...... Lees meer

De belangrijkste veranderingen door het DWU op het gebied van transit en de doorvoer van goederen door de Europese Unie zijn: Bij externe transit wordt het uitvoerdocument pas afgemeld als het transitdocument wordt afgemeld ...... Lees meer

Op het gebied van export is de belangrijkste wijziging in het Douanewetboek van de Unie (DWU):  Nieuwe vergunningen Toegelaten Exporteur en Toegelaten Exporteur ATR Deze vergunningen worden vervangen door vergunningen die ...... Lees meer

De belangrijkste wijzigingen op het gebied van import als gevolg van het nieuwe DWU zijn: Douanewaarde Last sale in plaats van first sale Tot 1 mei 2016 werd de douanewaarde gebaseerd op de laatste verkoop voor invoer ...... Lees meer

Op 1 mei 2016 werd het huidige Communautaire Douanewetboek (CDW) vervangen door de nieuwe Union Customs Code (UCC) – in het Nederlands vertaald naar DouaneWetboek van de Unie (DWU). Veel blijft hierbij hetzelfde, maar er zijn ook ...... Lees meer

Passieve veredeling maakt het mogelijk om: Communautaire goederen vanuit Nederland of een ander EU land naar een land buiten de EU over te brengen Om de goederen daarna in een niet-EU-land te laten bewerken (een ...... Lees meer

Als een douaneagent een im- of exporteur vertegenwoordigt, dan doet hij de douaneaangiftes namens die opdrachtgever. De opdrachtgever wordt daarmee formeel de aangever. De douaneagent is in principe slechts een administratieve ...... Lees meer

Het belang van Incoterms   Het uitgangspunt voor het bepalen van de douanewaarde wordt gevormd door de verkoopprijs. Maar die verkoopprijs moet wel gecorrigeerd worden waarbij de leveringscondities met name van belang zijn. ...... Lees meer

Sagitta, het oude aangiftesysteem van de Nederlandse douane, gaat in de periode 2014 tot 2017 plaatsmaken voor AGS. Inmiddels is AGS voor invoeraangiftes (AGS2) geïmplementeerd. In de jaren '80 van de vorige eeuw kwam Sagitta ...... Lees meer

AGS4 overige douaneaangiftes AGS4 betreft een restcategorie, waaronder de maandaangifte invoer.  De huidige maandaangifte heeft nog een zeer primitief karakter, waarbij aan de douane nog een CD moet worden aangereikt met de gegevens, ...... Lees meer

AGS3 heeft betrekking op alle uitvoeraangiftes in Nederland. De module Sagitta Uitvoer communiceert nu met het Europese Export Control System (ECS), waarin uitvoeraangiftes worden gecommuniceerd naar de plaats waar de goederen de EU zullen ...... Lees meer

AGS2 import AGS2 moet alle invoeraangiftes in Nederland verwerken.  Dit is de meest ingewikkelde en kwetsbare module, mede vanwege de grote fiscale belangen die er aan verbonden zijn. Uit de ervaring met Sagitta weet het bedrijfsleven ...... Lees meer

Het AGS aangiftesysteem van de douane in drie stappen De douane werkt al een aantal jaren aan de fundamentele vernieuwing van Sagitta door AGS. Met de introductie van het nieuwe aangiftesysteem AGS is de vervanging van Sagitta een feit....... Lees meer

Douanegoederen ​ Goederen die de EU binnenkomen hoeven niet direct ingeklaard te worden.  Het komt voor dat deze goederen naar een andere plaats in de EU vervoerd moeten worden om daar te worden ingeklaard.  Wellicht worden ze ...... Lees meer

Het belang van exportcompliance ​ Het belang van exportcompliance neemt toe. Met exportcompliance wordt bedoeld het voldoen aan alle voorschriften die aan het exporteren van goederen naar landen buiten de Europese Unie zijn verbonden. ...... Lees meer

Het belang van uw exportadministratie   Nederland is een handelsland.  Exporteurs willen omzet maken. Hinderlijke regels en voorschriften staan dit soms in de weg. Maar de maatschappij heeft die regels om bepaalde redenen ...... Lees meer

Bescheiden bij import   Het merendeel van de aangiftes ten invoer wordt door (douane-)expediteurs gemaakt in opdracht en ten bate van importerende bedrijven. Die bedrijven zijn ook degenen waar de douane aanklopt voor ...... Lees meer

Als een Transit aangifte niet wordt gezuiverd kan de titularis die het document heeft gemaakt, dit snel zien in zijn computersysteem.  Immers, normaliter moeten de documenten binnen de geldigheidstermijn zijn aangezuiverd, anders valt dit op ...... Lees meer

U heeft vast wel eens achter een vrachtauto gereden waarop een bordje 'TIR' bevestigd was. Die auto had waarschijnlijk een buitenlands kenteken uit een ver land. TIR staat voor Transport International Routiers. De goederen in die ...... Lees meer

Waarom is een Certificaat van Oorsprong nodig?   Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een officieel certificaat dat aangeeft wat de oorsprong is van de goederen die op het certificaat staan vermeld. Het wordt uitgegeven door de ...... Lees meer

Hoe werken uitvoeraangiftes? Een uitvoeraangifte kan alleen nog maar digitaal worden ingediend bij de douane. Vaak wordt de uitvoeraangifte verzorgd door de expediteur die de lading gaat transporteren of deze laat de aangifte verzorgen ...... Lees meer

Alle denkbare goederen kunnen worden ingedeeld in het Geharmoniseerd Systeem (zelfs lijken!). Dit Geharmoniseerd Systeem wordt ook wel de goederennomenclatuur genoemd en in het Engels het Harmonised System (HS). Alle ...... Lees meer

Douanewaarde De douanewaarde van een product dat wordt ingevoerd wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren die genoemd staan in hoofdstuk 3 art. 28 t/m 36 van het Communautair Douanewetboek (CDW).  In het Douane Wetboek van...... Lees meer

Maco biedt u alle hulp en service die nodig is om uw exportgoederen door de douane te krijgen. Als beginnend exporteur heeft u behoefte aan duidelijke instructies en hulp bij het verzorgen van uw exportaangifte en het opmaken van de ...... Lees meer

Belang van oorsprong   Uit welk land van oorsprong de goederen afkomstig zijn, is van belang voor de vraag of er invoerrechten moeten worden betaald. Het bepalen van de oorsprong van goederen in het internationale handelsverkeer is ...... Lees meer

Het douane aangiftesysteem is snel en flexibel. Alle mogelijke invoeraangiftes kunnen geautomatiseerd worden gemaakt. De responstijd bedraagt meestal slechts één of enkele minuten. Er is inmiddels zoveel ervaring mee dat de systemen betrouwbaar ...... Lees meer

De douane is een samenhangend geheel van formaliteiten. Er zijn specifieke procedures waarmee de douane goederen controleert. Die procedures verschillen in een zeehaven, een luchthaven en bij landtransport. In dit hoofdstuk worden de ...... Lees meer

Nieuwe naam vergunning domiciliëringsprocedure   Vanaf 1 mei 2016, bij het ingaan van het nieuwe douanewetboek DWU, heeft de vergunning domiciliëringsprocedure een nieuwe naam gekregen: vergunning Inschrijving in de administratie ...... Lees meer

Hoe werkt borgstelling bij NCTS?   Als douanegoederen onder dekking van een NCTS aangifte door de EU worden vervoerd, zijn over deze goederen mogelijk invoerrecht en andere belastingen verschuldigd. De douane zal belastingen ...... Lees meer

New Computerised Transit System - NCTS ​ Met het New Computerised Transit System, afgekort NCTS en ook wel Transit genaamd, kunnen goederen onder douanetoezicht door de EU en enkele andere landen vervoerd worden. NCTS is een Europees ...... Lees meer

Transit werkt als volgt.  Stel dat goederen van een Europese buitengrens naar een andere lidstaat vervoerd moeten worden om daar te worden ingeklaard. De goederen gaan bijvoorbeeld van Rotterdam naar Düsseldorf. De goederen staan ...... Lees meer

Het Export Controle Systeem is een open communicatie systeem dat door de douane in Europa aan het bedrijfsleven ter beschikking wordt gesteld. Het systeem werkt in de gehele EU op dezelfde manier. De verschillende lidstaten kunnen hun eigen ...... Lees meer

De achtergronden van het Export Controle Systeem Met het Export Controle Systeem (ECS) stelt de Europese Unie zich als doel de export naar landen buiten de Europese Unie beter te controleren op veiligheid en fraude. Vroeger was de douane ...... Lees meer

Producten zoals vlees en vis moeten door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) gekeurd worden bij het eerste punt van binnenkomst in de EU. Voor Rotterdam vindt dit veelal plaats bij Eurofrigo op de Maasvlakte of Eurofrigo in...... Lees meer

Als goederen in het binnenland van Nederland ten invoer worden aangegeven, worden ze bijna altijd vooraf gegaan door een transportaangifte zoals NCTS/transit of komen ze uit een douane-entrepot. Als goederen via een (lucht)haven binnenkomen, ...... Lees meer

De douane spreekt over import als het gaat over invoer uit landen buiten de Europese Unie. Alleen dan heeft u met de douane te maken. Als u dus goederen importeert uit EU-lidstaten hoeft u in principe niet verder te lezen. Importeren uit ...... Lees meer

Aangifteprocedure Rotterdam   De haven in Rotterdam kent zijn eigen aangifteprocedure. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt. Ook Schiphol heeft zijn eigen aangifteprocedure. Lees hoe het werkt op Schiphol.  ...... Lees meer

Entry Summary Declaration (ENS)   Voordat goederen per vliegtuig op Schiphol aankomen weet de douane al om welke goederen het gaat. Deze informatie krijgt de douane via de zogenaamde Entry Summary Declaration (ENS). De ENS ...... Lees meer

Douane-expediteurs kunnen als aangever aansprakelijk worden gesteld voor invoerrechten en andere belastingen ten tijde van de aangifte ten invoer. Als de douane-expediteur niet beschikt over een machtiging Directe Vertegenwoordiging, kan...... Lees meer

Certificaat inzake goederenverkeer EUR-1 en EUR-MED certificaten   In onderstaand overzicht wordt weergegeven met welke landen de Europese Unie unilaterale of multilaterale akkoorden heeft gesloten voor handelspreferenties onder ...... Lees meer

De juiste oorsprongsdocumenten zorgen ervoor dat uw goederen probleemloos het land van bestemming binnenkomen en dat uw afnemer geen onnodige invoerrechten betaalt. Oorsprongsdocumenten worden veelal door de Kamer van Koophandel behandeld en ...... Lees meer

  ...... Lees meer

  ...... Lees meer

  ...... Lees meer

  ...... Lees meer

  ...... Lees meer

  ...... Lees meer

  ...... Lees meer

  ...... Lees meer

  ...... Lees meer

  ...... Lees meer

  ...... Lees meer

  ...... Lees meer

Maco Customs Service heeft een reeks video's ontwikkeld die allerhande douane- en douanegerelateerde aspecten verduidelijken. De video's zijn verdeeld in de volgende categorieën:  Douane: waarom is er douane, hoe werkt douane en ...... Lees meer

In onderstaande video's worden drie aspecten van douane uitgelegd. U kunt ook video's bekijken waarin het concept btw wordt verklaard en waarin de verschillende incoterms worden uitgelegd.  Waarom is er douane? ...... Lees meer

Incoterms zijn essentieel voor het bepalen van de douanewaarde. Daarom is het belangrijk de betekenis van elke incoterm te weten. Onderstaande video's leggen het uit. Het betreft hier de huidige incoterms 2010.  Er zijn ook video's...... Lees meer

Om op specifieke los- en laadplaatsen in Nederland aangiftes ten invoer of Transitaangiftes te mogen maken, dient een douane-expediteur te beschikken over een tweetal vergunningen: een vergunning Toegelaten Geadresseerde (TG) en een vergunning ...... Lees meer

Controle Na Invoer: achteraf controleren   De douane heeft het recht achteraf aangiftes te controleren. De douane doet dan een 'Controle Na Invoer (CNI). Tot 3 jaar na de datum van invoer kan de douane ...... Lees meer

Als u gebruik maakt van een Form A om de oorsprong van goederen aan te tonen, heeft u vanaf 1 januari 2017 te maken met het REX (Registered EXporter) systeem. Een REX verklaring op de factuur vervangt het Form A.  Algemeen Preferentieel...... Lees meer

Inmiddels wordt de Europese Unie gevormd door 28 landen. Alle landen die sinds het begin zijn toegetreden, hebben telkens de onderlinge invoerrechten afgeschaft en de invoerrechten tegenover derden landen gelijk getrokken. Hierdoor is er...... Lees meer

Accijns, verbruiksbelasting, anti-dumping heffing, landbouwheffing en restitutie Naast invoerrechten en BTW heft de douane ook accijns. De douane is niet alleen verantwoordelijk voor de heffing van accijns bij invoer. Ook als er in...... Lees meer

Machtiging Algemene Fiscale Vertegenwoordiging   Het komt voor dat een niet-Nederlandse onderneming in Nederland allerlei economische activiteiten verricht of laat verrichten, zonder dat ze zich hier juridisch wil vestigen. Om in een ...... Lees meer

Invoerrechten De douane wil altijd veiligstellen dat ze verschuldigde belastingen ook kan invorderen. Dit is een vast uitgangspunt van de Europese douanewetgeving. Deze wetgeving gaat zelfs zo ver dat, als een lidstaat de verschuldigde ...... Lees meer

Bij het vervullen van douaneformaliteiten kunnen veel fouten gemaakt worden. Gelukkig kunnen bijna alle fouten hersteld worden. Veel voorkomende fouten zijn: Fouten in een aangifte, bijvoorbeeld een verkeerd berekende ...... Lees meer

Als douane-expeditie onderneming die meer dan 60 jaar bestaat, kan Maco u verzekeren dat er heel veel fout kan gaan bij douane-aangiftes. De ervaring leert echter dat veel fouten hersteld kunnen worden. Maar er ontstaan ook ...... Lees meer

In een aantal gevallen dient er niet een Verzoek om Teruggaaf gedaan te worden, maar een Bezwaarschrift te worden ingediend. Ook als een Verzoek om Teruggaaf is afgewezen en de belanghebbende is het hier niet mee eens, dan kan er bezwaar ...... Lees meer

Authorised Economic Operator   Een bedrijf dat deelneemt aan het internationale handelsverkeer kan veel baat hebben bij de status van Authorised Economic Operator of AEO. Deze status kan aangevraagd worden bij de Douane. Een AEO ...... Lees meer

Klik hier om terug te keren naar de AEO overzichtspagina. Wat zijn de voordelen van een AEO vergunning?   Het aanvragen van een AEO vergunning is tijdrovend. Toch is het alle moeite waard. Lees verder voor alle voordelen van een...... Lees meer

Verzoek om teruggaaf   Als er te veel belasting is betaald op een aangifte, kan er een verzoek om teruggaaf worden gedaan.  Een dergelijk verzoek moest vroeger op een formulier worden ingediend, maar kan nu vormvrij, dus met...... Lees meer

De hoogte van de invoerrechten is o.a. afhankelijk van het land van oorsprong van de goederen. Deze oorsprong wordt vastgesteld aan de hand van oorsprongsbescheiden zoals een Form A, een EUR Certificaat e.d. Met deze oorsprongsbescheiden...... Lees meer

Ontstaan AEO vergunning   De Authorised Economic Operator certificering is ontstaan naar aanleiding van de terroristische aanslagen in de V.S. op 11 september 2001. Na deze aanslagen wilde de Amerikaanse overheid ervoor...... Lees meer

Een douane-expediteur moet beschikken over een machtiging om als Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger op te mogen treden. Meestal wordt deze machtiging verstrekt door de Europese importeur. Maar het komt ook voor dat de verkoper ...... Lees meer

Klik hier om terug te keren naar de AEO overzichtspagina. De onderdelen van een aanvraag AEO vergunning   Om een AEO status te verwerven, dient een bedrijf een vergunningsaanvraag in te dienen bij de douane. Deze aanvraag ...... Lees meer

​Klik hier om terug te keren naar de AEO overzichtspagina. Verschillende statussen   Vóór de invoering van het nieuwe DWU per 1 mei 2016 bestonden er drie AEO statussen: AEO-Douane, AEO-Veiligheid en AEO-Douane en ...... Lees meer

Wat betreft de Authorised Economic Operator (AEO) zijn 1 mei 2016 als gevolg van de invoering van het Douane Wetboek van de Unie (DWU) de volgende zaken veranderd: Vooraf duidelijkheid over fysieke controle voor AEO-vergunninghouder...... Lees meer

De inklaring van e-commerce pakketten is een vak apart. Maco is specialist in de douane-afwikkeling hiervan.  Op onze Engelse website vindt u er zeer uitgebreide informatie over.  Hieronder treft u een deel aan van de beschrijving van de...... Lees meer

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen niet-preferentiële en preferentiële oorsprong.  1. Niet-preferentiële oorsprong: De niet-preferentiële oorsprong is onder meer van belang voor: Schorsingsmaatregelen...... Lees meer

Afstandsverkopen & drempelbedragen ​ Bedrijven verkopen meer en meer goederen aan privé-personen via internet. Volgens de BTW-wetgeving wordt dit afstandsverkoop genoemd. Als een EU-bedrijf goederen aan een privé-persoon in ...... Lees meer

Met gebruikmaking van Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging (BFV) is ook de opslag in Nederland van importgoederen mogelijk. Deze goederen kunnen vervolgens in de gehele EU worden gedistribueerd en eventueel zelfs weer worden ...... Lees meer

BTW registratie Het komt voor dat een niet-Nederlandse onderneming in Nederland allerlei economische activiteiten verricht of laat verrichten, zonder - zoals bij Algemeen Fiscale Vertegenwoordiging het geval is - geconfronteerd te willen ...... Lees meer

Opslag van niet-veraccijnsde goederen vindt plaats in een Accijnsgoederenplaats (AGP). Wat is een Accijnsgoederenplaats?   Als een bedrijf alcoholische producten in opslag heeft kan dat veraccijnsd en ...... Lees meer

Wie doet aan accijnsaangifte?   Alleen houders van een vergunning Accijnsgoederenplaats (AGP) en vergunninghouders Geregistreerd Geadresseerde mogen accijnsgoederen in ontvangst nemen en veraccijnzen. Houders van een vergunning ...... Lees meer

De accijns op olieproducten wordt geheven bij producenten, handelaren en importeurs. In dit soort producten vindt natuurlijk ook op grote schaal handel plaats. Dit is dan ook nog vaak ketenhandel, waarbij de producten bij een ...... Lees meer

De accijns op tabak is natuurlijk buitengewoon hoog en daarmee zeer fraudegevoelig. De accijns wordt geheven aan de hand van zegels. Producenten en importeurs moeten deze zegels van de overheid kopen en de tabaksproducten van dit zegel ...... Lees meer

Bier De accijns over bier is afhankelijk van het percentage Plato van het bier. Zwaar bier met een hoger alcoholpercentage heeft ook een hoger Plato gehalte. Het tarief varieert in vier categorieën van minder dan 7 tot meer dan ...... Lees meer

De volgende accijnsgoederen bestaan in Nederland: Bier Wijn Tussenproducten Sterke drank Alcoholvrije drank Tabak Minerale Oliën Elk product heeft zijn eigen heffingskenmerken.  Daarom ...... Lees meer

Algemene Fiscale Vertegenwoordiging Algemeen Fiscale Vertegenwoordiging wordt vaak toegepast indien Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging wettelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval van aankopen van goederen vanuit een andere EU ...... Lees meer

Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging (BFV) Als goederen in de EU worden ingevoerd moet in de meeste EU lidstaten invoer BTW worden betaald. Die BTW kan de importeur dan later weer terugvragen van de Belastingdienst. Als goederen in Nederland ...... Lees meer

Fiscale Vertegenwoordiging   Het Europese BTW-systeem is gecompliceerd. Ondernemers moeten in hun land van vestiging aan allerlei verplichtingen voldoen. De overheid wil voorkomen dat ondernemers ook nog in andere lidstaten ...... Lees meer

Tarief invoerrechten Als de douanewaarde van de goederen, de goederenindeling en de oorsprong van de goederen bepaald zijn, kan ook het percentage invoerrechten worden vastgesteld. De meeste invoerrechten worden bepaald als een ...... Lees meer

Invoerrechten zijn een instrument van handelspolitiek. Ze kunnen worden ingezet om de eigen economie te beschermen tegen goedkope import. Door het toekennen van preferenties aan specifieke landen van oorsprong, kunnen echter de ...... Lees meer

In dit hoofdstuk vindt u veel informatie over accijnzen en hoe deze door de douane als belasting behandeld worden.  U treft pagina's aan met de volgende onderwerpen: Hoe werkt accijns? Accijnsgoederen ...... Lees meer

Als er geen vergunningen van de douane zouden zijn, dan zou u met elke im- of exportzending fysiek langs een douanekantoor moeten gaan met een schriftelijke aangifte.  Zo was het vroeger ... maar nu niet meer.  Door een uitgebreide en ...... Lees meer

ATR document Bij specifieke zendingen zijn soms nog bijzondere douanedocumenten nodig. Zo moet de herkomst van goederen uit Turkije in de EU aangetoond worden met een ATR certificaat. Een ATR certificaat is een douanedocument dat gebruikt ...... Lees meer

Een EUR-certificaat (ook EUR1 document genoemd) kan vervangen worden door een factuurverklaring als de exporteur beschikt over een douanevergunning 'Toegelaten Exporteur'.  De vergunninghouder moet aan precies dezelfde regels voldoen ten...... Lees meer

Een Oorsprongscertificaat is een officieel document dat aangeeft wat de oorsprong is van de goederen die op het certificaat staan vermeld. Een oorsprongscertificaat kan om de volgende redenen nodig zijn: Handelspolitieke ...... Lees meer

De begrippen oorsprong en herkomst van goederen worden vaak met elkaar verward.  Toch zijn het heel belangrijke begrippen in de douanerie.  Immers mede aan de hand van de oorsprong van de goederen moeten al dan niet invoerrechten worden ...... Lees meer

Bestemmingslandbeginsel De BTW moet toekomen aan de fiscus van het land waar de goederen worden gekocht c.q. geconsumeerd door een consument. Dit heet het bestemmingslandbeginsel.  Het heeft grote consequenties voor de verrekening van ...... Lees meer

Bij invoer van goederen van landen buiten de Europese Unie, wordt, bij import, door de douane btw geheven. Als goederen in Nederland ten invoer worden aangegeven heft de douane 21% btw. Er zijn ook goederen waarover 6% btw geheven wordt,...... Lees meer

Als eerste kennismaking met de BTW kunt u een animatie bekijken die uitlegt hoe het systeem werkt. De douane speelt een belangrijke rol bij de heffing van BTW. Deze 'Belasting Toegevoegde Waarde' levert de staat heel veel geld op. Het...... Lees meer

We zijn allemaal wel vertrouwd met de binnenlandse BTW. Over vrijwel alle producten en diensten wordt BTW geheven.  Bedrijven kunnen die BTW verrekenen, maar particulieren moeten ze betalen. Maar hoe werkt dat nu als een niet-Nederlandse of ...... Lees meer

Accijnzen zijn zeer bijzondere belastingen.  U vindt hier specifieke informatie over de volgende onderwerpen: Accijnsaangifte Accijnsgoederenplaats In Nederland worden accijnzen geheven over de volgende producten:...... Lees meer

Deze pagina is onderdeel van het hoofdstuk Fiscale Vertegenwoordiging Verklaard. Aanvullend aan opslag met BFV is ook distributie met BFV mogelijk. Distributie met transit/NCTS   Als vanuit een traditioneel douane-entrepot...... Lees meer

Met Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging (BFV) kunnen goederen ten invoer worden aangegeven in Nederland ten bate van een onderneming in een andere EU lidstaat of een niet-EU ingezetene. In het hoofdstuk over Fiscale Vertegenwoordiging wordt dit ...... Lees meer

Opslag van goederen onder douaneverband is in principe alleen nodig om betaling van invoerrechten te vermijden of uit te stellen. Bij een EMEA-distributiecentrum is dit evident. Immers een groot deel van de goederen die van buiten de EU komen en ...... Lees meer

De douane vraagt niet waarom goederen in douaneopslag gaan.  iedereen is vrij om zijn goederen om welke reden dan ook onder douaneverband op te slaan. De douane wil wel bij een vermissing precies weten welke goederen er vermist worden en ...... Lees meer

Opslag van douanegoederen in een douane-entrepot is in het algemeen slechts relevant in de volgende situaties: Over de goederen die opgeslagen worden is in de Europese Unie invoerrecht verschuldigd. Een substantieel deel van ...... Lees meer

Wat is een vergunning Toegelaten Exporteur?   Met een vergunning Toegelaten Exporteur hoeft u geen EUR-1 Certificaten meer op te maken, maar kunt u volstaan met een specifieke verklaring op uw factuur, waarmee de oorsprong van de ...... Lees meer

Het Europese btw systeem is ingewikkeld. Om het u makkelijk te maken, heeft Maco vier video's gemaakt die elk een aspect van het btw systeem uitleggen. Ook zijn er video's die u uitleggen hoe de douane werkt en welke incoterms er zijn. ...... Lees meer

Zoek in onze encyclopedie